Välj din ort

Företag-i-företaget

Vi har lärt oss att hemligheten bakom långa och framgångsrika samarbeten går via närhet och dialog.

Det team som sätts ihop för att hantera ditt uppdrag ansvarar inte enbart för att utföra själva uppdraget, utan hanterar även de flesta kontakter, gör utvärderingar och föreslår förbättringar. Vi kallar det själva att våra team ute på plats fungerar som företag-i-företaget.

kunder

Uppdragsprocessen

För att säkerställa att de tjänster som vi utför stämmer överens med de förväntningar och önskemål våra kunder har, arbetar vi med tydliga processer för varje fas i ett uppdrag. För fokuserar man bra på varje detalj, brukar en fantastisk helhet komma på köpet.

inspirateam

1. AVTAL – Utifrån kundens behov och vårt tjänsteutbud formar vi ett tydligt avtal som beskriver omfattning, förväntat resultat och tydliga mål för servicenivå, kvalitet och utveckling.

2. PLANERING – Vi säkerställer en bra start på ett långsiktigt samarbete genom en mycket detaljerad planering vid inledningen av uppdraget.

3. UTFÖRANDE –  Vi tillsätter ett team med rätt kompetens och egenskaper och utför tjänsterna enligt de detaljerade drift- och serviceplanerna. Vi använder moderna, miljövänliga arbetsmetoder och ligger långt fram vad gäller IT-lösningar för spårbarhet, information och hantering av avvikelser.

4. UPPFÖLJNING – Vi mäter och följer upp avtalets mål genom kontroll av kvalitet, kundnöjdhet och åtgärdar eventuella brister. Tack vare regelbundna möten säkerställer vi stabilitet och samsyn kring uppdragets utförande.

5. UTVECKLING – Vid fastställda utvecklingsmöten summerar vi hur samarbetet fungerar och konkretiserar hur uppdraget kan utvecklas.

Medarbetarprocessen

Hur du upplever våra tjänster beror till största del på vilka människor det är som utför tjänsterna. Vi fokuserar på att bemanna med personer som har rätt kompetens, rätt yrkesförmåga och rätt inställning till uppdraget.

Genom att ge varje medarbetare bästa möjliga förutsättningar i sin yrkesroll ser vi till att sjukfrånvaron och personalomsättningen förblir låg – och lusten att arbeta hög.

1. REKRYTERING – Att vi redan från start bemannar ditt uppdrag med rätt personer är helt avgörande. När vi rekryterar, internt och externt, använder vi en därför detaljerad beskrivning av uppdraget och önskad kompetens. På detta sätt säkerställer vi att vi får tag i personer som har rätt erfarenhet, förmåga och inställning.

2. UTBILDNING – Vi genomför sedan noggranna introduktionsutbildningar med fokus på att medarbetaren ska få rätt kunskap för ditt uppdrag. Därutöver sker en fördjupad utbildning för att säkerställa skicklighet och serviceförmåga.

3. UPPFÖLJNING – Våra chefer arbetar nära sina medarbetare och utöver löpande individuell uppföljning utförs arbetsplatsträffar, medarbetarenkät och årligt medarbetarsamtal.

4. UTVECKLING – Alla medarbetare uppmuntras till utveckling i sin roll eller i en ny roll. Utifrån individuella förutsättningar och mål genomförs skräddarsydda utbildningsinsatser.

Medarbetare på Inspira